Ogólnopolska strona SLD

Uchwała VII Zjazdu Miejskiego SLD

Uchwała programowa

VII Zjazdu Miejskiego SLD w Bytomiu

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Bytomiu za najważniejsze i najpilniejsze zadanie dla lewicy w Polsce uznaje przedstawienie całościowej wizji lewicowej i postępowej Polski.

Taką wizją mogłaby być koncepcja V Rzeczpospolitej przedstawiona na zjeździe organizacji bytomskiej w dniu 9 kwietnia 2016 r. Wizja państwa sprawiedliwego i nowoczesnego.

V RP to wizja państwa otwartego i europejskiego, opartego na sprawiedliwości społecznej.

W dzisiejszej Polsce postępuje proces podważania i ośmieszania demokracji, praworządności, konstytucyjnego podziału władz, ich niezawisłości i prerogatyw. Rządzący kwestionują lub lek¬ceważą podmiotowość obywatelską wielu środowisk zawodowych i twórczych, łamią europej¬skie zasady tolerancji i równości, praw osobistych t poszanowania godności każdego człowie¬ka. Umacnia się i rozszerza patologia zaściankowej władzy, której kompleksy i urojenia biją zarówno w Polaków, jak w prestiż kraju na świecie. Rzeczywistość Polski skłóconej wewnętrz¬nie i osamotnionej na zewnątrz staje się coraz bardziej niepokojąca.

W tej sytuacji rolą lewicy, konsekwentnie sprzeciwiającej się postępującej degradacji państwa i jego stosunku do obywatela, jest sformułowanie i obrona fundamentów demokratycznej Polski. Razem ze wszystkimi siłami demokratycznymi, postępowymi i proeuropejskimi, opowiadamy się za:

- obroną konstytucji RP i demokratycznych zasad państwa prawnego;

- dialogiem politycznym rządzących z opozycją;

- wspieraniem instytucji państwa obywatelskiego;

- ochroną tolerancji dla różnorodności politycznej, obywatelskiej i kulturowej;

- bezwzględnym pierwszeństwem interesu państwowego nad partyjniactwem;

- modernizacją cywilizacyjną i kulturową kraju, w ścisłym związku z ekonomicznymi programami europejskimi;

- rozwijaniem zasad Europy Socjalnej;

- politycznym dążeniem do ustanowienia Europy federalistycznej;

- pokojową, dobrosąsiedzką współpracą ze wszystkim państwami i narodami opartą na

partnerstwie i wzajemnych korzyściach.

Po 1989 r. celem strategicznym Polski było osiągnięcie członkostwa w Unii Europejskiej. Jed¬nak samo członkostwo w UE nie gwarantuje autentycznie europejskiego charakteru naszego kraju pod względem standardów i jakości życia. Stwarza ono jedynie warunki ich osiągnięcie. Dlatego za cel strategiczny przyjmujemy zrównanie poziomu życia polskiego społeczeństwa z poziomem życia społeczeństw Europy Zachodniej. Ów cel łączymy z osiągnię¬ciem kulturowego poziomu nowoczesnej cywilizacji europejskiej. Lewica musi stać się konsekwentnym obrońcą prawa do swobody i wolności wyboru w sytuacji presji zawodowej, środowiskowej, moralnej lub religijnej większości. Dlatego proponujemy jasny i zwrócony w przyszłość program socjalnego i kulturowego otwarcia: „Pakiet Europejski dla Polski” - 10 standardów demokratycznych i socjalnych.

Istotą modelu europejskiego jest zapewnienie równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym Europejczyków. Na tę równowagę składa się godna praca za godziwe wynagrodzenie, w bez¬piecznych warunkach, dająca satysfakcję. Istotną rolę na rynku pracy odgrywa także mobilność pracownika, która pozwala mu na szybkie znalezienie nowego zatrudnienia. Masowa emigracja Polaków „za chlebem" oznacza porażkę dotychczasowej, konserwatywno-liberalnej formuły gospodarczej rozwoju kraju. Socjaldemokratyczna moderniza¬cja według reguł Europy socjalnej zapewni Polsce zrównoważony rozwój, a Polakom bezpieczeństwo socjalne. Warunki życia rodziców stanowią ważne kryterium godnego życia rodzinnego, którego najważniejszym zadaniem jest stworzenie odpowiednich stan¬dardów rozwoju dzieci, takich jak bezpieczeństwo, równy start w życie zawodowe i spo¬łeczne, a także skuteczna walka z niedożywieniem.

1. Podwyżka wynagrodzeń.

Powinniśmy zwiększyć płacę minimalną do 50% średniej płacy w Polsce. W dal¬szej perspektywie należy dążyć do osiągnięcia 50% średniej płacy w Unii. W wydatny sposób powinny wzrosnąć w Polsce emerytury, renty i zasiłki dla bezrobotnych. Zrealizujemy te pod¬wyżki m. in. poprzez wywarcie presji płacowej na przedsiębiorców, co przyczyni się do przeła¬mania bariery popytu wewnętrznego, a tym samym zapewni szybszy wzrost gospodarczy. Taki projekt wymaga zastosowania nowoczesnych technik ekonomicznych, z uwzględnieniem za¬sady konkurencyjności i przestrzegania wymogów sprawiedliwości społecznej.

2. Radykalne ograniczenie bezrobocia.

Obowiązkiem państwa jest stwarzanie korzystnych warunków dla prospołecznego rozwoju go¬spodarki, z uwzględnieniem równości wszystkich form własności. Obowiązkiem władz politycz¬nych i pracodawców jest promowanie różnorodnych form zatrudnienia, w tym osób niepełno¬sprawnych.

Aby zapewnić niezbędną chłonność rynku pracy, można skrócić czas pracy do 35 godzin tygo¬dniowo, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów pracy dla przedsiębiorców. Szczególną opieką państwo powinno otaczać młodych, początkujących przedsiębiorców.

Domagamy się również obniżenia wieku emertytalnego i uzależnienia momentu przejścia na emeryturę od stażu pracy.

3. Naprawa systemu ochrony zdrowia. Sprawiedliwa składka na opiekę zdrowotną.

Politycy nie potrafią Polakom powiedzieć wprost: problemem służby zdrowia są jedne z najniż¬szych nakładów w Europie na ten cel. Dlatego np. należy rozważyć wprowadzenie progresyw¬nej składki na opiekę zdrowotną, tak by obywatele łożyli na ochronę zdrowia, sprawiedliwie w stosunku do swoich dochodów. Potrzebne są dodatkowe źródła finansowania publicznego sys¬temu, takie jak: zwiększony odpis z podatków z działalności gospodarczej PIT i CIT, 0% VAT na usługi medyczne i zintegrowanie funduszy na lecznictwo ze środkami przeznaczonymi na ubez¬pieczenia. Zadaniem państwa jest stworzenie warunków dla niezbędnego finansowania i wła¬ściwego zorganizowania publicznej służby zdrowia. Ponadto sieć szpitali powinna objąć placówki publiczne i niepu¬bliczne, w których usługi są finansowane przez NFZ. Należy rozważyć możliwość zakupu przez pacjenta ponadnormatywnych usług zdrowotnych w publicznych placówkach służby zdrowia. Dopuszczamy możliwość dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych realizowanych przez publiczną służbę zdrowia.

4. Edukacja ustawiczna. Ulgi dla pracodawców w zamian za finansowanie dokształcani i aktywności kulturalnej pracowników.

Celem lewicy jest gospodarka oparta na wiedzy. Jednak - mimo np. wyraźnego wzrostu liczby studiujących większość Polaków nadal jest wykluczona z dostępu do dóbr kultury i pozbawiona możliwości rozwoju. Podobnie wygląda sytuacja z udziałem w postępie technologicznym i cy¬wilizacyjnym. Dlatego proponujemy ulgi dla pracodawców, w zamian za współfinansowanie pracownikom m. in. biletów do kina, teatru, muzeów i na koncerty, a także kosztów kursów językowych, szkoleń i studiów podyplomowych. Rządzone przez lewicę państwo oprze politykę edukacyjną na zasadzie powszechnej dostępności, stwarzając warunki dla stałego podnosze¬nia przez obywateli swych kwalifikacji.

Systemowi wyrównywania szans powinno służyć upowszechnienie opieki przedszkolnej, wy¬równywanie poziomów edukacyjnych, odciążanie przeładowanych programów nauczania, będziemy w wydatny sposób dofinansować naukę i edukację. W ten sposób stworzymy realne szansę rozwoju wszystkim obywatelom.

5. Obrona demokratycznego, wolnego od korupcji państwa prawnego.

Konstytutywnym prawem Polaków jest domaganie się od państwa jasności reguł prawa, działa¬nia i finansowania. Szczególną rolę w systemie kontroli pełni dialog rządzących z opozycją. Wymaga to wyraźnego podniesienia kultury politycznej. Skuteczność państwa jest miarą za-ufania, jakim obdarzają go obywatele. Dlatego postulujemy m. in. pełne zerwanie z jego upar-tyjnianiem, poprzez dokończenie prywatyzacji spółek skarbu państwa, z uprzednim określe¬niem ważnych strategicznie podmiotów gospodarczych, wyłączonych z procesów prywatyza¬cyjnych. Środki uzyskane z prywatyzacji zasiliłyby Fundusz Edukacji i Nauki Polskiej.

6. Sprzeciw wobec wojny.

Wielkim ideałem socjaldemokracji jest pryncypialny sprzeciw wobec wojen zaborczych. Zaan¬gażowanie wojskowe Polski w Iraku i Afganistanie w coraz oczywistszy sposób przekształciło się z ochrony demokracji w okupację tych krajów. Dlatego należy skupić się na gospodarczej i humanitarnej pomocy dla mieszkańców obu państw. Walka z terroryzmem powinna eliminować jego źródła, zwłaszcza ekonomiczne i społeczne.

7. Faktyczny rozdział Kościołów od Państwa.

W Polsce Kościół Katolicki ma coraz większy wpływ na życie publiczne, w tym - zwłaszcza -polityczne i obyczajowe. Wolność sumienia i wolność światopoglądowa dotyczy w tym samym stopniu wierzących, co niewierzących. Nauka religii w szkołach powinna zostać zastąpiona przedmiotem religioznawstwa. Państwo nie może finan¬sować jednego Kościoła. Opowiadamy się za rzeczywistą realizacją przepisów w tej materii. Większość obywateli ma ukształtowane poglądy na relacje Państwo - Kościół, a poglądy te są zdecydowa¬nie bliskie idei państwa świeckiego.

Ponadto organizacja bytomska w najbliższej kadencji władz będzie działać w oparciu o następujące filary:

I. Etos - co oznacza pielęgnowanie i dbanie o tradycje polskiej lewicy, w tym przedwojennej PPS i powojennej Polski Ludowej.

II. Idea - rozumiana, jako partia wartości i idei demokratycznego socjalizmu.

III. Akcja - organizacja wszelkiego rodzaju akcji i kampanii promujących program, cele i wartości lewicy - SLD.

Za najważniejszy cel w kadencji władz 2016-20, organizacja bytomska uznaje powrót lewicy do Sejmu oraz zwiększenie stanu posiadania w samorządzie bytomskim. W tym celu będziemy współpracować ze wszystkimi, którym bliska jest idea Polski otwartej, nowoczesnej I europejskiej.

Zjazd bytomskiej organizacji zobowiązuje delegatów na Śląski Zjazd Wojewódzki Sojuszu Lewicy Demokratycznej do przedstawienia i promowania idei V Rzeczpospolitej. Jednocześnie zobowiązuje władze bytomskiego SLD do opracowania i przedstawienia strategii politycznej i celów oraz priorytetów programowych na lata 2016-20. Temu m. in. miałaby być poświęcona bytomska konferencja ideowo-programowa, która odbędzie się jesienią tego roku.

 

Bytom, 9 kwietnia 2016 r.

 

INFORMACJE I KOMENTARZE